مرکز پرستاری در منزل یاران

B6

ویتامینها و املاح مورد احتیاج در سالمندی

ویتامینها و املاح مورد احتیاج در سالمندی

افراد سالمند بدلیل دریافت ناکافی ویتامین D از طریق غذا در معرض کمبود این ویتامین قرار دارند به خصوص سالمندانی که کمتر در معرض آفتاب قرار می گیرند. با توجه به اینکه جذب این ویتامین نیز در سالمندی