مرکز پرستاری در منزل یاران

پرستار سالمند

افسردگی عارضه ای همه گیر میان سالمندان

افسردگی عارضه ای همه گیر میان سالمندان

باید بیشتر مراقب سلامت روحی سالمندان باشید چونن ممکن است دچار افسردگی شوند این عارضه ممکن است در میان آن ها امری رایج باشد و خانواده ها توجهی به این امر نداشته باشند