مرکز پرستاری در منزل یاران

مشکلات زهنی

پیشگیری از مشکلات حافظه با رانندگی

پیشگیری از مشکلات حافظه با رانندگی

سالمندان نباید هرگز رانندگی را کنار بگذارند و بهتر است آن را ترک نکنند این امر موجب پیشگیری از زوال عقل آن ها می شود باعث پیشگیری از مشکلات حافظه در آن ها می شود