مرکز پرستاری در منزل یاران

بزاق دهان سالمندان

کاهش بزاق بزرگترین مشکل دوره سالمندی

کاهش بزاق بزرگترین مشکل دوره سالمندی

یکی از متداولترین مشکلات سالمندان خشکی دهان بدلیل کاهش ترشح بزاق است. که این مسئله می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عمل جویدن و بلع غذا گردد. و بر روی دریافت مواد مغذی تاثیر بگذارد.