مرکز پرستاری در منزل یاران

پرستاری از سالمند در منزل

مرکز پرستاری یاران با آگاهی و تجارب نگهداری از بیماران ، سالمندان مصمم میباشد دوران سالمندی و دوران نقاهت در منزل به دورانی تبدیل گردد که کمترین عوارض و بیشترین رفاه را در بر داشته باشد » پاسخگویی 24 ساعته 02177493121