مرکز پرستاری در منزل یاران

نگهداری از سالمند در منزل

نگهداری و عشق ورزیدن به سالمندان گرامی خود را به موسسه یاران بسپارید . اموری که شاید در نگهداری سالمندان برای شما سخت باشد ،  بخش نگهداری سالمند موسسه یاران آن ها را با رعایت تمام نکات بهداشتی و احترام انجام خواهد داد . آرامش و احترام سالمند شما نهایت آرزو و هدف ماست .


پرستاری در منزل یــــاران
«02122919058»
«02177493121»
«09194251158»