مرکز پرستاری در منزل یاران

فیزیوتراپی در منزل

انجمن فيزيوتراپي در منزل یاران

تخصصي ترين مركز فيزيوتراپي در منزل بيماران نورولوژيك: سكته مغزي ، فلج مغزي ، پاركينسون ، ام اس ، ضايعات نخاعي ، ALS ، تنگي كانال نخاعي ، بيماري هاي مخچه، انواع نوروپاتي ها وميوپاتي ها ، فلج اندام ها و…